REGULAMIN

Regulamin Sklepu Internetowego

§ 1 Wstęp

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki świadczenia Usług (Usługi Dostępu) oraz warunki sprzedaży Produktów i Treści Cyfrowych (zdefiniowanych poniżej) przez Justynę Wencel prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MALLA Justyna Wencel wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez ministra właściwego do spraw gospodarczych, pod adresem ul. Sady Żoliborskie 7/13, 01-772 Warszawa, posługującą się numerem NIP: 9660576403 REGON: 367040908 (zwaną dalej „Usługodawcą”) oraz prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Usługobiorców (zdefiniowanych poniżej).

§ 2 Definicje

1.       „Cena” – oznacza cenę, jaką Uczestnik jest obowiązany uiścić za Usługę

2.       „Dni Kalendarzowe” – oznacza kolejno następujące po sobie dni w kalendarzu,

3.       „Dane Kontaktowe” – oznacza dane, przy użyciu których Uczestnik może się porozumieć z Usługodawcą od poniedziałku do piątku:

a)     Sady Żoliborskie 7/13, 01-772 Warszawa, tel: 509465138

b)      adres e-mail: pracownia@dzikajablon.pl

4.       “Dostawa” – oznacza usługę przewozu wraz ze wskazaniem przewoźnika i obowiązującego u niego wynagrodzenia, szczegółowo określoną w zakładce „Dostawa”,

5.       „Formularz Kontaktowy”– oznacza interaktywną usługę elektroniczną umożliwiająca składanie zapytań ofertowych przez Klientów dotyczących możliwości świadczenia Usług, Usługi Dostępu (Kursu), Produktów lub Treści Cyfrowych,

6.       „Formularz Zamówienia” – oznacza interaktywny formularz dostępny za pośrednictwem, którego Uczestnik dokonuje zamówienia Produktu, Treści Cyfrowej, Usługi Dostępu (Kursu) lub Szkolenia,

7.       „Karta” – oznacza podstronę dedykowaną danemu Szkoleniu, Kursowi, dla danego Produktu lub Treści Cyfrowej , zawierającą szczegółowe informacje o danym Szkoleniu, Kursowi Produkcie lub Treści Cyfrowej, w tym o tematyce, zakresie i wysokości Wynagrodzenia

8.       „Konsument” – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

9.       „Koszyk” – oznacza specyfikację Kursów, Szkoleń, Produktów lub Treści Cyfrowych wybranych przez Klienta spośród dostępnych w Sklepie

10.   „Kurs” – oznacza niematerialne cyfrowe nagranie przebiegu Szkolenia, do którego Usługobiorca uzyskuje dostęp za pośrednictwem Sklepu po zawarciu Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu i zapłacie Wynagrodzenia,

11.   „Potwierdzenie” – oznacza wiadomość e-mail wysłaną Uczestnikowi przez Usługodawcę, po złożeniu przez Uczestnika Zamówienia, na adres e-mail podany przez Uczestnika w Formularzu Zamówienia,

12.   „Produkt” – oznacza produkt, który Usługobiorca może zamówić za pośrednictwem Sklepu od Usługodawcy, w tym książki płyty, koszulki lub inne rzeczy ruchome,

13.   „Program” –  oznacza cykl Szkoleń składających się z modułów określonych w Karcie dedykowanej dla danego Programu,

14.   „Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin,

15.   „Sklep” – oznacza serwis internetowy pod adresem https://justynawencel.pl/sklep/, za pośrednictwem którego Usługodawca zawiera z Usługobiorcą Umowę o Świadczenie Usług lub Umowę o Świadczenie Usługi Dostępu lub Umowę o Świadczenie Usług Elektronicznych lub Umowę Sprzedaży,

16.   „Strona” – oznacza stronę internetową Usługodawcy prowadzoną pod adresem www.justynawencel.pl, na której są zamieszczane informacje o Programach, Usłudze Dostępu (Kursach), Produktach i Treściach Cyfrowych,

17.   „Szkolenie” – oznacza stacjonarne (w oznaczonym w Karcie dotyczącej danego Szkolenia czasie i miejscu) lub on-linowe, dostępne za pośrednictwem Sklepu szkolenie Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca będzie świadczyć Usługi na rzecz Uczestników, lub Uczestnika, w zależności od tego czy z Karty wynika, że jest to Szkolenie grupowe czy indywidualne

18.   „Treści Cyfrowe” – oznacza znajdujące się w Sklepie treści zapisane w formacie cyfrowym, na nośniku niematerialnym w szczególności e-booki oraz audiobooki, które Usługobiorca może pobrać ze Sklepu po zawarciu Umowy Sprzedaży dokonaniu płatności Ceny,

19.   „Uczestnik” – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, korzystającą lub zamierzającą korzystać ze Szkolenia, Usługi Dostępu (Kursu), nabyć Produkt lub Treść Cyfrową,

20.   „Usługi” – oznacza usługi edukacyjne, jakie na rzecz Uczestników będzie świadczyć Usługodawca w ramach Szkolenia,

21.   „Usługa Dostępu”- oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Uczestnika polegającą za zapewnieniu Uczestnikowi za pośrednictwem Sklepu dostępu do zamówionego Kursu,

22.   „Usługi Elektroniczne” – oznacza usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę na rzecz Uczestnika tj. Formularz Kontaktowy, Formularz Zamówienia, oraz Usługę Dostępu

23.   „Umowa o Świadczenie Usług” – oznacza umowę o świadczenie Usług zawieraną pomiędzy Uczestnikiem, a Usługodawcą odnośnie danego Szkolenia lub Produktu,

24.   „Umowa o Świadczenie Usługi Dostępu” – oznacza umowę o świadczenie Usługi Dostępu zawieraną pomiędzy Uczestnikiem, a Usługodawcą odnośnie świadczenie Usługi Dostępu czyli uzyskania dostępu do wybranego Kursu,

25.   „Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych” – oznacza umowę o świadczenie Usług Elektronicznych zawieraną pomiędzy Uczestnikiem a Usługodawcą za pośrednictwem Internetu,

26.   „Umowa Sprzedaży” – oznacza umowę sprzedaży Produktów lub Treści Cyfrowych zawieraną pomiędzy Uczestnikiem, a Usługodawcą odnośnie Produktów lub Treści Cyfrowych (z wyłączeniem Kursów),

27.   „Wynagrodzenie” – oznacza wynagrodzenie należne Usługodawcy od Uczestnika za świadczenie na rzecz Uczestnika Usług w ramach Szkolenia lub Usługi Dostępu, szczegółowo określone dla danego Szkolenia lub danego Kursu w Karcie im dedykowanej,

28.   „Zamówienie” – oznacza oświadczenie woli Uczestnika składane za pośrednictwem Formularza Rejestracji na Szkolenie mające na celu zawarcie Umowy o Świadczenie Usług lub Formularza Sprzedaży mające na celu zawarcie Umowy Sprzedaży.

§ 3 Postanowienia ogólne

1.       Regulamin został sporządzony w języku polskim zgodnie z prawem polskim.

2.       Regulamin wraz z załączonym wzorem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usług, Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu lub Umowy Sprzedaży jest dostępny bezpłatnie na podstronie Sklepu pod adresem https://justynawencel.pl/sklep/ w sposób umożliwiający jego pozyskanie, utrwalanie i odtwarzanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik jak również zostanie doręczony Konsumentowi w formacie pdf wraz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usług, Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu lub Umowy Sprzedaży w załączeniu do Potwierdzenia.

3.       Sklep zapewnia narzędzia umożliwiające zawarcie Umowy o Świadczenie Usług, Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu oraz Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych, jak również Umowy Sprzedaży.

4.       Uczestnik ma obowiązek podać prawdziwe dane.

5.       Usługodawca świadczy Usługi Elektroniczne na rzecz Uczestników bezpłatnie, za wyjątkiem Usługi Dostępu, która jest świadczona za Wynagrodzeniem.

6.       Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednakże w razie braku akceptacji Regulaminu przez Uczestnika, Uczestnik nie jest uprawniony do korzystania z jakichkolwiek Usług, Szkoleń, Produktów, Usługi Dostępu, lub Usług Elektronicznych zmawiania Produktów lub Treści Cyfrowych.

7.       Do zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu, Umowy Sprzedaży oraz Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych, niezbędne jest posiadanie przez Uczestnika systemu komputerowego pozwalającego na korzystanie z zasobu Internetu, skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www. Zaleca się stosowanie jednej z następujących przeglądarek z włączoną opcją „cookies” a także obsługującą javascript:

a)      Internet Explorer 5.0 lub wyższa wersja
b)      Netscape 7.0 lub jego wyższa wersja
c)      Mozilla 1.3 lub wyższa wersja
d)      Google Chrome
e)      Safari
f)       Opera

8.       Uczestnikom zabrania się:

a)      dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa,
b)      działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami,
c)       korzystania z Usług Elektronicznych, w tym Usługi Dostępu w sposób utrudniający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Usługodawcy oraz innych Uczestników.

9.       Usługodawca podejmie niezwłocznie po otrzymaniu stosowanego zawiadomienia o naruszeniu przepisów prawa, Regulaminu bądź zasad współżycia społecznego działania zmierzające do usunięcia naruszeń. Zawiadomień należy dokonywać na adres e-mail Usługodawcy wskazany w § 2 ust. 3c Regulaminu.

10.   Usługodawca zapewnia ochronę przekazu transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.

11.    Jednocześnie Usługodawca informuje, że korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Uczestnika szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Usługodawca zaleca stosowanie prze Uczestnika programów antywirusowych lub chroniących identyfikację w sieci Internet.

12.   Usługodawca dołoży starań w celu zapewnienia funkcjonowania Sklepu w sposób ciągły, jednakże Usługodawca informuje, że możliwe są przerwy w dostępie do Sklepu z tytułu jego aktualizacji lub usuwania błędów.

13.   Informacje dotyczące Kursów, Szkoleń, Produktów lub Treści Cyfrowych zamieszczone na Stronie lub w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia odpowiednio Umowy o Świadczenie Usług, Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu lub Umowy Sprzedaży.

§ 4 Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług, Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu

Umowy Sprzedaży, Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych

1.       Uczestnik może składać Zamówienia przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok za pośrednictwem Formularza Zamówienia.

2.       W celu zawarcia Umowy o Świadczenie Usług, Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu, Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usługi Elektronicznej niezbędne jest:

a)      dodanie wybranego Kursu, Szkolenia lub Treści Cyfrowej do Koszyka
b)      wypełnienie Formularza Zamówienia,
c)      wybór sposobu płatności,
d)      akceptacja Regulaminu,
e)      akceptacja polityki prywatności,
a)      aktywacja przycisku „Kupuję i Płacę”

3.       Umowa o Świadczenie Usług, Umowa o Świadczenie Usługi Dostępu lub Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Uczestnika Potwierdzenia na adres e-mail zawarty w Formularzu Zamówienia.

4.       Umowa o Świadczenie Usług jest zawarta na czas przeprowadzenia danego Szkolenia i wygasa z chwilą jego zakończenia. Umowa o Świadczenie Usług odnośnie materiałów i informacji udostępnianych w ramach Programu zostaje zawarta na okres 365 Dni Kalendarzowych.

5.       Umowa o Świadczenie Usługi Dostępu jest umową zawartą na czas określony, wskazany w Karcie dedykowanej danej Usłudze Dostępu (Kursowi) i wygasa z chwilą upływu powołanego czasu.

6.       Potwierdzenie zawiera szczegóły złożonego Zamówienia, w tym główne cechy świadczenia (ilość i opis zamówionych Szkoleń, Kursów (Usług Dostępu), Produktów lub Treści Cyfrowych) i łączne Wynagrodzenie oraz Cenę wybrany sposób płatności i Dostawy oraz potwierdzenie zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu lub Umowy Sprzedaży, a także wystawioną przez Uczestnika fakturę lub fakturę proforma, jeżeli Uczestnik zaznaczył w Formularzu Zamówienia, że prosi o wystawienie faktury lub faktury proforma.

7.       W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia (np. z tytułu wyczerpania dostępnych miejsc na Szkolenie lub w Programie lub chwilowego braku dostępności Produktów lub Treści Cyfrowych) Usługodawca poinformuje o tym fakcie Uczestnika, za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w Formularzu Zamówienia.

8.       Jeśli Uczestnik przed otrzymaniem informacji, o której mowa w ust. 7 powyżej dokona płatności odpowiednio Wynagrodzenia ( w przypadku Szkolenia lub Programu) lub Ceny (w przypadku Produktu lub Treści Cyfrowej) Usługodawca dokona zwrotu zrealizowanej przez Uczestnika płatności Wynagrodzenia lub Ceny w terminie 5 Dni Kalendarzowych.

9.    Jeżeli po otrzymaniu przez Uczestnika od Usługodawcy informacji o braku możliwości realizacji Zamówienia, a przed dokonaniem przez Usługodawcę zwrotu, o którym mowa w ust. 8 powyżej realizacja Zamówienia stanie się możliwa (np. zwolni się miejsce na zamówione przez Uczestnika, Szkolenie, Program, Produkt lub Treść Cyfrowa stanie się dostępny) Usługodawca będzie zobowiązany poinformować Uczestnika o tym za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w Formularzu Zamówienia.

§ 5 Wynagrodzenie i Cena

1.       Wynagrodzenie za daną Usługę Dostępu (dany Kurs ) lub Szkolenie lub Program jest każdorazowo określane w Karcie zamieszczonej w Sklepie lub na Stronie. Wynagrodzenie zawiera wszelkie podatki i jest podane w złotych polskich. Usługodawca jest uprawniony do świadczenia wybranych przez siebie Szkoleń, Programów lub Kursów bezpłatnie w celach promocyjnych, co będzie wynikać z Karty dedykowanej dla danego Szkolenia, Programu lub Kursu.

2.       Cena za dany Produkt lub Treść Cyfrową jest każdorazowo określona w Karcie dedykowanej danemu Produktowi lub Treści Cyfrowej zamieszczonej w Sklepie lub na Stronie. Cena zawiera podatki i jest podana w złotych polskich.

3.       Usługodawca akceptuje następujące sposoby zapłaty Wynagrodzenia lub Ceny:

– przelew bankowy na wskazane konto bankowe,
– przelew przez system Przelewy24.pl zintegrowany ze Sklepem,
– płatności kartami płatniczymi poprzez system Przelewy24.pl za pośrednictwem Sklepu.

4.       Uczestnik jest zobowiązany dokonać płatności Wynagrodzenia za Szkolenie lub Usługę Dostępu lub Produkt lub Treść Cyfrową w terminie 3 Dni Kalendarzowych od daty otrzymania przez Uczestnika Potwierdzenia. Zapłata Wynagrodzenia za Program może nastąpić w ratach uzgodnionych z Usługodawcą. Zapłata Ceny za Szkolenie, Produkt lub Treść Cyfrową lub wynagrodzenia za Usługę Dostępu może nastąpić tylko jednorazowo. W przypadku braku płatności danej raty w terminie uzgodnionym z Usługodawcą, Usługodawca zablokuje Usługobiorcy dostęp do danego Programu zarówno w stosunku do Szkoleń, które się odbyły jak i do Szkoleń, których terminy wykonania jeszcze nie nadeszły, jak również materiałów i informacji udostępnionych w ramach Programu. Usługodawca odblokuje Usługobiorcy dostęp do Programu niezwłocznie po dokonaniu zapłaty wymaganych rat.

§ 6 Sposób i termin realizacji Umowy o Świadczenie Usług

1.       Szkolenia lub Pogramy będą świadczone w terminie i miejscu wskazanym w Karcie dotyczącej odpowiednio danego Szkolenia lub Programu.

2.       Zmiana terminu Szkolenia lub Programu jest możliwa po uzyskaniu na powołaną zmianę zgody Uczestnika, która może zostać wyrażona za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.       Usługodawca jest uprawniony do odmowy świadczenia Usług w ramach zamówionego przez Uczestnika Szkolenia, jeżeli nie otrzyma od Uczestnika Wynagrodzenia w terminie określonym w § 5 ust. 4 Regulaminu, co jest równoznaczne z anulowaniem Zamówienia.

4.       Jeżeli Usługodawca otrzyma od Uczestnika płatność Wynagrodzenia po terminie zamówionego Szkolenia lub Programu, Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu Uczestnikowi otrzymanej płatności Wynagrodzenia.

5.       W przypadku poinformowania Usługodawcy przez Konsumenta o braku możliwości wzięcia przez Konsumenta udziału w zamówionym Szkoleniu lub Programie, Usługodawca uzgodni z Konsumentem inny termin realizacji Zamówienia (udziału w Szkoleniu lub Programie tożsamym z zamówionym za Wynagrodzeniem w tej samej wysokości co Wynagrodzenie należne za zamówione Szkolenie), chyba, że Uczestnik nie wyrazi na to zgody i zażąda zwrotu płatności Wynagrodzenia. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim może zostać wyrażona przez Uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 7 Sposób i termin realizacji Usługi Dostępu

1.       Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi Dostępu (udzieli Uczestnikowi dostępu do Kursu) niezwłocznie po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji.

2.       Usługodawca będzie świadczyć Usługę Dostępu przez okres wynikający z Karty dedykowanej wybranemu przez Uczestnika Kursowi.

3.       W terminie 3 Dni Roboczych od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji Usługodawca prześle Uczestnikowi za pośrednictwem adresu e-mail wskazanym w Formularzu Zamówienia login oraz hasło dostępu umożliwiające Uczestnikowi korzystanie z Usługi Dostępu. Uczestnikowi zabrania się ujawnienia loginu oraz hasła osobie trzeciej. W przypadku naruszenia przez Uczestnika zobowiązania określonego w ust. 4 powyżej Uczestnik będzie zobowiązany do naprawienia Usługodawcy szkody.

§ 8 Sposób i termin Dostawy Produktu i Treści Cyfrowej

1.       Realizacja Zamówienia dotyczącego Produktu nastąpi w terminie wynikającym z Karty dedykowanej danemu Produktowi tj. od 2 do 10 Dni Roboczych od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

2.       Koszty Dostawy nie stanowią elementu Ceny.

3.       Usługodawca zobowiązany jest dostarczyć Uczestnikowi Produkt bez wad.

4.       Produkt wraz z fakturą zostanie wysłany do Uczestnika w terminie wskazanym w Karcie, a w przypadku zamówienia więcej niż jednego produktu wszystkie Produkty zostaną wysłane do Uczestnika w najdłuższym z terminów wynikających ze wszystkich Kart Produktów.

5.       Dostawa jest realizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

6.       Realizacja Zamówienia Treści Cyfrowej nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę pozytywnej autoryzacji poprzez przesłanie przez Usługodawcę Usługobiorcy wiadomości e-mail zawierającej instrukcję pobrania Treści Cyfrowej.

7.       Sklep oraz Treści Cyfrowe jako całość chroniony jest prawami autorskimi, które należą do Usługodawcy lub podmiotów trzecich.

8.       O ile nie zaznaczono inaczej, autorskie prawa majątkowe do utworów (w szczególności grafik, artykułów i zdjęć oraz Treści Cyfrowych) zamieszczonych w Sklepie przysługują Usługodawcy. Korzystanie z nich jest uwarunkowane spełnieniem wymogów zawartych w odpowiednich przepisach prawa.

9.       Usługodawca udziela Usługobiorcy licencji niewyłącznej, bez prawa do sublicencji na korzystanie z Treści Cyfrowych na następującym polu eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Treści cyfrowych – utrwalanie i zwielokrotnianie techniką cyfrową.

§ 9 Reklamacja

1.       Reklamacja Usług w tym Szkoleń i Programów, Usługi Dostępu, Kursów, Produktów Treści Cyfrowych lub Usług Elektronicznych może zostać złożona przez Uczestnika w przy użyciu Danych Kontaktowych.

2.       Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis sytuacji oraz prośby lub sugestie Uczestnika, a także jego dane.

3.       Podane wyżej wymagania stanowią jedynie zalecenia i mają za zadania ułatwić Usługodawcy rozpatrzenie reklamacji. Brak spełnienia powołanych wymogów przez Uczestnika nie ma wpływu na termin i sposób rozpatrzenia reklamacji.

4.       Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 Dni Kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji. Brak ustosunkowania się do reklamacji Uczestnika będącego Konsumentem we wskazanym w zdaniu pierwszym terminie, oznacza uwzględnienie reklamacji przez Usługodawcę.

§ 10 Odstąpienie

1.       Konsument, który zawarł Umowę o Świadczenie Usług lub Umowę o Świadczenie Usługi Dostępu może w terminie 14 Dni Kalendarzowych od daty jej zawarcia odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów należnych Usługodawcy za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia.

2.       Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży odnośnie Produktu może od niej odstąpić bez podania przyczyn w terminie 14 Dni Kalendarzowych od daty objęcia Produktu w posiadanie przez niego lub za jego zgodą przez inną wskazaną przez niego osobę.

3.       Dla zachowania terminu wskazanego w ust. 1 lub ust. 2 niniejszego paragrafu wystarczające jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu przy użyciu Danych Kontaktowych, przy czym Usługodawca zaleca wysłanie powołanego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zalecenie wskazane w zdaniu pierwszym nie ma wpływu na skuteczność złożonego przez Konsumenta w inny sposób oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usług, Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu lub Umowy Sprzedaży. Usługodawca potwierdzi za pośrednictwem poczty elektronicznej otrzymanie od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu lub Umowy Sprzedaży.

4.       Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu, aczkolwiek może ono zostać złożone w innej formie.

5.       Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu jeśli Usługodawca na jego wyraźne żądanie zrealizował Szkolenie lub Usługę Dostępu, a przed jego realizacją poinformował Konsumenta, że Konsument po realizacji Szkolenia lub Usługi Dostępu utraci prawo do odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług lub Usługi Dostępu.

6.       Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia są Produkty będące nagraniami dźwiękowymi lub wizualnymi dostarczonymi w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

7.       Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia są Treści Cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta będącego konsumentem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8.       Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu lub Umowy Sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu.

9.       Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument w celu zapłaty Ceny lub Wynagrodzenia.

10.   Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dowodu jego odesłania.

11.   Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, od dnia w którym odstąpił od umowy zwrócić Usługodawcy Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Zwrot Produktu należy dokonać na adres: ul. Sady Żoliborskie 7/13, 01-772 Warszawa.

12.   Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, która jest wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech lub jego funkcjonowania.

13.   Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

§ 11 Odpowiedzialność i Rękojmia

1.       Usługodawca i Uczestnik niebędący Konsumentem wyłączają rękojmię do Produktów, Kursów oraz Treści Cyfrowych.

2.       Usługodawca jest odpowiedzialny w stosunku do Uczestnika niebędącego Konsumentem za szkodę wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań wynikających z Regulaminu, w tym Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych lub Umowy o Świadczenie Umowy Dostępu lub Umowy Sprzedaży tylko gdy szkoda powstanie z winy umyślnej Usługodawcy.

3.       Jeżeli działanie lub zaniechanie Usługodawcy, z którego wyniknie szkoda będzie stanowić niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek zobowiązania Usługodawcy wynikającego z Regulaminu, Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych lub Umowy o Świadczenie Umowy Dostępu lub Umowy Sprzedaży Uczestnikowi niebędącemu Konsumentem nie będzie przysługiwać roszczenie o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego.

4.       Postanowienie ust. 3 powyżej nie ma zastosowania do szkody na osobie.

§ 12 Dane osobowe

1.       Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika w Formularzu Kontaktowym Formularzu Zamówienia jest Usługodawca.

2.       Dane osobowe są przetwarzane zgodnie powszechnie obowiązującymi normami prawnymi , w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczną.

3.       Szczegółowe informacje odnośnie ochrony danych osobowych znajdują się w polityce prywatności Usługodawcy zamieszczonej na Stronie pod adresem  https://justynawencel.pl/

§ 13 Usługi Elektroniczne

1.       Usługodawca świadczy na rzecz Uczestników nieodpłatnie drogą elektroniczną następujące Usługi Elektroniczne:

a)      Formularz Kontaktowy,
b)      Formularz Zamówienia

2.       Usługi Elektroniczne świadczone są cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3.       Usługa Formularz Kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego w Sklepie wiadomości do Usługodawcy.

4.       Usługa Formularz Zamówienia polega na złożeniu Uczestnikowi Zamówienia za pomocą formularza umieszczonego w Sklepie.

5.       Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych zostaje zawarta z chwilą przystąpienia przez Uczestnika do korzystania z Usług Elektronicznych, a jej rozwiązanie następuje z chwilą zakończenia korzystania przez Uczestnika z Usług Elektronicznych.

§ 14 Zmiana Regulaminu

1. Usługodawca może zmienić Regulamin z ważnych powodów.

2. Uczestnicy, którzy zawarli Umowę o Świadczenie Usługi Dostępu zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu wiadomością wysłaną na adres e-mail na 14 Dni Kalendarzowych przed datą, od której będzie obowiązywał zmieniony Regulamin.

3. Uczestnik akceptuje lub odmawia akceptacji zmienionego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu Uczestnik wypowiada Umowę Świadczenie Dostępu ze skutkiem natychmiastowym.

§ 15 Pozasądowe sposoby

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.

1.       Jeżeli Usługodawca nie uzna reklamacji Konsumenta, a Konsument nie zgodzi się, ze stanowiskiem Usługodawcy, Konsument jest uprawniony do podania sporu pod rozstrzygniecie sądu polubownego lub zwrócić się do powołanego sądu o mediację lub arbitraż (ADR).

2.       Informacje o dostępie do procedur wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu znajduje się na podstronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz na stronach powiatowych (miejskich ) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, których przedmiot działalności stanowi ochrona praw Konsumentów. Konsument może również skorzystać z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

3.       W przypadku, gdy pozasądowe rozpatrywanie reklamacji nie doprowadzi do rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo i rzeczowo właściwego.

4.       Spory powstałe w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy o Świadczenie Usług, Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych lub Umowy Sprzedaży pomiędzy Usługodawcą lub Uczestnikiem niebędącym Konsumentem będą rozpatrywane przez sąd miejscowo właściwy dla Usługodawcy.

§ 16 Postanowienia Końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz Prawa Konsumenckiego.

2. Do Regulaminu został sporządzony jeden załącznik, który stanowi jego integralną część.